فراموش کردن همسر یا نامزد قبلی

جداﯾی ھمیشه غم انگیز و دردنـاک اسـت و فراموش کردن همسر یا نامزد قبلی سخت.
. پـس از ﯾـک دوره سعی تلاش
برای کنار زدن کدورتـھا و مشـکلات، متاسفانه نتوانستید به زندگی درکنار
ھم ادامه دھید و ساﯾه شوم جداﯾـی شمـا را از ھـم دور کـرده اسـت. میخواھید رابطه ای جدﯾد را شروع نموده و بتنھاﯾی خود پاﯾان دھید.

امـا خاطـرات و لـحـظـات با ھـم بودن ذھن شما را مشغول کرده و نمی توانید
آنھا را از ﯾــاد ببرﯾد
در اﯾن مقاله از avishaan.ir
10 روش بـرای فـرامـوش کردن همسر یا نامزد قبلی خود را خواھید آموخت.

فراموش کردن همسر یا نامزد قبلی

۱)حقیقت را بپذﯾرﯾد: او رفته است


بسته به اﯾنکه رابطه گذشته شما تاچه حد جدی بوده، اﯾن مرحله ممکن
است نسبت به مـراحـل دﯾــگر زمــان بیشتری ببرد. به طبع اگر مدتی
طولانی با ھمسر خود زندگی کرده باشـیـد، قبـول اﯾـن مسئله که دﯾگر با ھمدﯾگر نخواھید بود بسـیـار مـشـکل تـر اسـت از زمـانی که مثلا با نامزدتان حدود ۶ماه در ارتباط بوده باشید.


ھرقدر سرﯾعتر اﯾن واقعیت که ھمسر گذشته شما برای ھمیشـه رفـته است را بپذﯾرﯾد، زودتر خواھید توانست رابطه جدﯾدی را آغاز نماﯾیـد.
بـنابراﯾـن بـه افکـار خود که در شمـا زمزمه برگشتن و تماس گرفتن دوباره او را میکنند، التفات ننموده و دست بکار شوﯾد.

۲)افکار خود را بزدائید
باﯾد خود را از صدمات و تنشھای رابطه پیشین رھاﯾی دھید. در غیر اﯾنصورت اﯾن حالات و احـساسات در رابـطـه جـدﯾد به ھمراه شما بوده و باعث
بروز مشکلات زﯾادی خواھد شد.


به عنوان مثال ممکن است رفتارھای نامزد جدﯾدتان را بر اساس روشھاﯾی کـه در مـورد ھمسر گذشته خود پیش گرفته بودﯾد، به غلط تعبیر و
تفسیر نماﯾید. و ﯾا خشم و غضب پنھانی که نسبت بھمسر قبلی خود در سر داشته اﯾد را به نامزد کنونی خود روا دارﯾـد. بنابراﯾن بھتر است آن
احساسات را از ذھن بیرون نموده و با فکری آزاد رابطه جدﯾدتان را آغاز نماﯾید.

شاید این مطلب برای شما مفید باشد|  فواید نخود آب و طرز تهیه آن

۳)از اشتباھات خود عبرت بگیرﯾد

بعد از اﯾنکه از دست احساسات منفی رھا شدﯾد، می تـوانـید به رابطه گذشته خود به عنوان ﯾک تجربه آموزنده بنگرﯾد
.در مورد علت جداﯾی و
اﯾـنکه چـه چیزی در نھاﯾت باعث ناسازگاری شما شد بیندﯾشید.


با اجرای اﯾن مرحله مطمئن خواھید شد که دﯾگر اشتباھات گذشته که در انتھا منجر به جداﯾی خواھد شد را در رابطه جدﯾدتان تکرار نـخـواھـیـد.

کـرد و نیز به مـسـائـلـی کـه در سرنوشت رابطه زناشوﯾی شما دخیل ھستند، نزدﯾکتر خواھید شد.

فراموش کردن همسر یا نامزد قبلی

۴)با او صحبت کنید
گرچه ممکن است کمی ضد احـساسی بـنظر بـرسـد،
امـا خـوب اسـت در مورد نامزد ﯾا ھمسر گذشته خود با نامزد ﯾا ھمسر جدﯾدتان صحبت
کرده و رمز و راز دل خـود را بیرون برﯾزﯾد.


به اﯾن ترتیب او مـتـوجه خـواھد شـد که
از کـجا آمده اﯾد و سخن و اعمال شما را سوء تعبیر نخواهد نمود.
با اﯾن وجود در اﯾن کار زﯾاده روی نکنید
چون ممکن است باعث ترساندن نفر جدﯾد شده و مجبور به طی مجدد اﯾن مراحل گردﯾد

۵) برای فراموش کردن همسر یا نامزد قبلی با او قطع رابطه کنید


آنچه که عموم افراد با آن اتفاق نظر دارند اﯾن است که ھیچگاه نمیتوان ھمسر ﯾـا نامـزد قبلی را بعنوان
دوستان معمولی در نظر گرفت و به ھمین منوال با آنھا ارتبـاط داشـت.

با اﯾنکه اشخاص خوش بین بر اﯾن باورند که می تـوان ارتـبـاط دوسـتـانه
خـود را با نامزد پیشین حفظ نمود،


افراد واقع بین اعتقادی برچنین رابطه ای ندارند. ھمیشه مسائل حل نشده ای وجود دارد که باعث میشود
عشاق سابق به روشھای عجیبی رفتار کنند.

شاید این مطلب برای شما مفید باشد|  دمنوش های گیاهی لاغری

۶)عکس او را کنار بگذارﯾد
ھر نوع خاطره بجا مانده از او نظیر
عکسھا، نامه ھا، لباسھا، جواھرات بدلی و چیزھای دﯾگری که شما را به ﯾاد او میاندازد را جمع آوری نموده
و دور
برﯾزﯾد. اگر اھـل دور رﯾـختن نیستید، آنھا را در ﯾک کارتن گذاشته و در کمد ﯾا انباری قرار دھید.

۷)مکانھای محبوب جدﯾدی پیدا کنید
سعی نکـنـید با نامزد جدﯾد خود بـه ھـمان رستوران ﯾا پارکی که با ھمسر گذشته خود میرفتید، سربزنید.
چون اﯾن باعث میشود بجای اﯾنکه
حواستان به نامزد جدﯾدتان باشد به ﯾاد ھمسر قبلی خود بیفتید.


بھترﯾن کار اﯾن است که محلھای تفرﯾحی جدﯾدی انتخاب کنید که تا به حـال نـرفـتـه اﯾد. چه کسی می داند؟
شاﯾد آن محل جدﯾد تبدﯾل به پاتوق
شما شود.

۸)نامزد جدﯾد خود را به دوستان و خانواده خود معرفی کنید
معرفی نامزد جدﯾد به دوستان و خانواده باعث می شود تا بتوانید سرﯾعتر ھمسر قبلی خود را فراموش کنید.

ھنگامیکه آنھا شروع به درنظر گرفتن
شما به عنوان دو ﯾـار جـدﯾـد نموده و فردی که عادت به بودن با او داشتید را از ﯾاد می بـرند،
شـمـا نـیـز ھمین کار را آسانتر انجام خواھید داد.

فراموش کردن همسر یا نامزد قبلی

۹)مقاﯾسه نکنید
نامزد ﯾا ھمسر جدﯾد خود را از ھیچ لحاظ )شکل، قیافه، وزن، استعداد،… ( با ھمسر ﯾا نامزد قبلی مقاﯾسه نکنید.

۱۰)ﯾگانگی او را تحسین نماﯾید
درعوض روی آن چیزی ھاﯾی که باعث تماﯾز نامزد جدﯾدتان میگردد، تمرکز کنید.

چه چیز استثانی دارد؟ چـه کـاری مـیتواند انجام دھد که دﯾگران از
آن عاجزند؟

با پاسخ گفتن به اﯾن سؤالات خواھید توانست خـصـیصـه ھای که
باعث عشق ورزﯾدن شما نسبت به او میشود را درﯾافته و آنھا را ھمیشه مورد تحصین قرار دھید.

شاید این مطلب برای شما مفید باشد|  گیاه درمانی با پوست پرتقال و خواص آن


با دنبال نمودن اﯾن ۱۰ مرحـله نـه تـنـھا می توانید نامزد ﯾا ھمسر قبلی خود را فراموش کنید، بلکه در موقیعیتی قرار خواھید گرفت که از ھمراھـی
نامزد جدﯾدتان نھاﯾت لذت را ببرﯾد. پس شروع کنید.

این مقاله را برای آن دسته از دوستان و اطرافیانی که درگیر این مسئله هستند به اشتراک بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 − شش =